Erişimin Engellenmesi İstemi

MELTEM BANKO - YARGITAY KARARLARI

01

YARGITAY KARARLARI - Erişimin Engellenmesi İstemi / MELTEM BANKO

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2015/6847

K. 2015/12839

T. 22.6.2015

• ERİŞİMİN ENGELLENMESİ İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - Talepte Bulunan Yerleşim Yerinden Başka İlde Cezaevinde Olduğu/Yerleşim Yeri Sulh Ceza Hakimliği Yetkili Olduğu - Cezaevinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğuna İlişkin Yerleşim Yeri Sulh Ceza Hakimliği Kararı Kaldırılacağı )

• CEZAEVİNDE BULUNMA ( Erişimin Engellenmesi İstemi/Yetkili Mahkeme - Cezaevinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğuna İlişkin Yerleşim Yeri Sulh Ceza Hakimliği Kararı Kaldırılacağı/Yerleşim Yeri Sulh Ceza Hakimliği Yetkili Olduğu )

• YETKİLİ MAHKEME ( Erişimin Engellenmesi İstemi/Talepte Bulunanın Yerleşim Yerinden Başka İlde Cezaevinde Olması - Yerleşim Yeri Sulh Ceza Hakimliği Yetkili Olduğu )

• YERLEŞİM YERİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN YETKİLİ OLDUĞU ( Erişimin Engellenmesi İstemi -Talepte Bulunanın Yerleşim Yerinden Başka İlde Cezaevinde Olması/Cezaevinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğuna İlişkin Yerleşim Yeri Sulh Ceza Hakimliği Kararının Kaldırılması Gerektiği )

5651/m.9

4721/m.25/son

ÖZET : Dava; erişimin engellenmesi isteminde yetkili mahkemenin belirlenmesi istemine ilişkindir. Silivri cezaevinde bulunan talepte bulunanın yerleşim yeri Ankara'dır. Silivri sulh ceza hakimliği yerleşim yeri mahkemesinin görevli olduğundan görevsizlik kararı vermiş, Ankara sulh ceza hakimliği de Silivri sulh ceza hakimliğinin görevli olduğundan görevsizlik kararı vermiştir. Ankara sulh ceza hakimliği kararının kaldırılarak dosyanın mahalline gönderilmesi gerekmiştir.

DAVA : Erişimin engellenmesi talebi üzerine yapılan yargılama sırasında; Silivri Sulh Ceza Hakimliğiyle Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğnameyle daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : İncelenen dosya içeriğine, talebin niteliğine, 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesine ve Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 12.2.2015 gün ve 2015/653 Değişik İş sayılı yetkisizlik kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YEREL MAHKEME İLAMI

T.C.

ANKARA

8. SULH CEZA HAKİMLİĞİ

ESAS NO : 2015/653 Değ. İş.

KARAR NO : 2015/653

KARAR TARİHİ : 12.02.2015

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 12.2.2015 gün ve 2015/653 Değişik İş sayılı Yetkisizlik Kararı Talep eden vekili 25.12.2014 tarihli dilekçesinde ... Tv isimli internet sitesinde yayınlanan haberde müvekkilinin kişilik haklarını ihlal edildiğinden bahisle 5651 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince Silivri Sulh Ceza Hakimliğinden içeriğe erişimin engellenmesi talebinde bulunmuş, bu taleple ilgili dilekçede müvekkilinin Silivri 6 numaralı L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunduğunu adres olarak beyan etmiş, talep konusunda Silivri Sulh Ceza Hakimliği ise; 4721 Sayılı Medeni Kanunun 25 /son maddesine dayanarak talep edenin yerleşim yerinin Ankara olması sebebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nin yetkili olduğuna karar vermiştir.

Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin yetkisizlik kararı üzerine dosya hakimliğimize tevzi edilmiş olup yapılan incelemede; erişimin engellenmesine dair taleplerle ilgili hangi yer hakimliğinin yetkili olduğu 5651 Sayılı kanunda düzenlenmemiştir. Ancak bu durumda 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yetki kuralları geçerli olacaktır.

CMK'nun 12/5 madde fıkrasında "Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin 3. fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir." hükmü öngörülmüş olup, internet üzerinden yapılan yayınlar konusunda kişilik haklarına ihlal edildiğini öğrenen kişinin oturduğu yerde bu durumu öğrenmesi halinde oturduğu yer Hakimliğinin yetkili olacağı genel hukuk kuralıdır.

Talep edenin Silivri Cezaevinde bulunduğunun anlaşılması karşısında Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin yetkili olduğu 5651 Sayılı Kanunun 9. Maddesi hükmü dikkate alınarak Sulh Ceza Hakimliği'nin 24 saat içerisinde karar verme zorunluluğa da nazara alınıp internet üzerinden kişilik haklarının ihlal edildiğini öğrenen kişi, bulunduğu ilden yolculuk yaparak yerleşim yeri Hakimliğine gidip talepte bulunması düşünülemez. Zaten genel mantığa da kanun hükmüne göre aykırılık teşkil eder. Kanun düzenlenirken bu taleplerle ilgili kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bulunduğu yer Hakimliğinden talepte bulunulması imkanı verilmiştir.

Şu hale göre; talep konusunda Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin inceleme ve karar vermesi gerektiği cihetle Hakimliğimizin yetkisizliği sebebiyle olumsuz yetki uyuşmazlığı ortaya çıktığından aşağıdaki şekilde karar vermiştir.

Hüküm: Gerekçesi açıklandığı üzere;

1- ) Taleple ilgili inceleme ve karar verme yönünden Hakimliğimizin YETKİSİZLİĞİNE,

2- ) Silivri Sulh Ceza Hakimliğiyle Hakimliğimiz arasında olumsuz yetki uyuşmazlığı ortaya çıktığından yetki ihtilafının çözülmesi için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine,

3- ) Kararın talep eden vekiline tebliğine,

Dair, CMK'nun 268 maddesi gereğince 7 gün içerisinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle kararın tebliğinden itibaren Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 12.2.2015

 

 

 

Yargıtay Kararları